Орфография редуцированных гласных в стихирарии Российской национальной библиотеки (Соф.384)

  • Георгий Анатольевич Мольков

Аннотация

В статье анализируются отклонения от этимологического написания сокращенных гласных в древнерусской копии Стихерариона - рукописи середины XII в. Специфика орфографии нотной книги позволяет сделать некоторые выводы о состоянии сокращенных гласных в древнерусском языке этого периода.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
 

Литература

Bibliography:

Дурново 2000 — Durnovo, N. N. Izbrannye raboty po istorii russkogo iazyka [Selected works on the history of the Russian language]. Moscow, LRC Publ. House, 2000. 780 p. (Studia philologica). (in Russian)

Еленски 1960 — Elenski, I. K”m istoriiata na erovite glasni v staroruski ezik (V”rkhu material ot Sveto- slavoviia sbornik, 1073 g.) [On the history of jers in the Old Russian (on the materials of the Izbornik of Sviatoslav, y. 1073)]. In: Ezikovedsko-etnografski izsledvaniia v pamet na akademik Stoian Romanski [Linguistic and ethnographic researches in commemoration of the academician Stoian Romanski]. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences Publ., 1960, pp. 169–194. (in Bulgarian)

Зализняк 1993 — Zaliznyak, A. A. K izucheniiu iazyka berestianykh gramot [On studying the language of birchbark letters]. In: Yanin, V. L., Zaliznyak, A. A. Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1984–1989 gg.) [Letters of Novgorod inscribed on birchbark (1984–1989 excavations)]. Moscow, Nau- ka Publ., 1993, pp. 191–321. (in Russian)

Карягина 1960 — Karyagina, L. N. Redutsirovannye glasnye v iazyke Iiul’skoi sluzhebnoi minei kontsa XI — nachala XII v. [Vowel reduction in the language of July menaia (the end of XI — the beginning of XII centuries)]. In: Avanesov, R. I. (ed.). Materialy i issledovaniia po istorii russkogo iazyka [Materi- als and researches on the history of the Russian language]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1960, pp. 5–58. (in Russian)

Козловский 1885 — Kozlovsky, M. M. Issledovanie o iazyke Ostromirova Evangeliia [Researches of the language of the Ostromir Gospels]. In: Issledovaniia po russkomu iazyku [Researches of the Russian language]. Vol. I. St. Petersburg, Imp. Akad. nauk Publ., 1885, pp. 1–127. (in Russian)

Колесов 1980 — Kolesov, V. V. Istoricheskaia fonetika russkogo iazyka [Historical phonetics of the Russian language]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1980. 215 p. (in Russian)

Копко 1915 — Kopko, P. M. Issledovanie o iazyke Pandektov Antiokha XI v. [The research of the language of the «Pandects of Holy Scripture» (XI century)]. In: Izvestiia Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti Imperatorskoi akademii nauk, 1915, vol. 20, bk. 4, pp. 1–92. (in Russian)

Кривко 2005 — Krivko, R. N. Utochnenie datirovki drevneishego spiska slavianskoi sluzhebnoi minei za avgust [Re-dating of the ancient copies of the Slavic liturgic August menaia]. In: Lingvisticheskaia germenevtika [Linguistic hermeneutics]. Iss. 1. Moscow, Prometej Publ., 2005, pp. 90–111. (in Russian)

Крысько 1996 — Krysko, V. B. Marginalii k «Staroslavianskomu slovariu» [Marginalia to the «Old Slavic Dictionary»]. In: Voprosy Jazykoznanija — Topics in the Study of Language, 1996, vol. 5, pp. 20–38. (in Russian)

Крысько 2003 — Krysko, V. B. Russko-tserkovnoslavianskie rukopisi XI–XIV vv. kak istochnik po istorii sta- roslavianskogo i drevnerusskogo iazykov: novye dannye [Russian Church Slavonic manuscripts (XI– XIV centuries) as a source of Old Slavic and Old Russian languages: new data]. In: Moldovan, A. M. (ed.). Slavianskoe iazykoznanie: XIII Mezhdunarodnyi s”ezd slavistov (Liubliana, 2003 g.). Doklady rossiiskoi delegatsii [Slavic linguistics: XIII International convention of Slavonic scholars (Ljubljana, 2003). Reports of the Russian delegation]. Moscow, Indrik Publ., 2003, pp. 339–355. (in Russian) Крысько 2014 — Krysko, V. B. Marginalii k «Etimologicheskomu slovariu slavianskikh iazykov» (vyp. 34– 38) [Marginalia to «Etymological dictionary of Slavic languages» (ser. 34–38)]. In: Voprosy Jazykoz- nanija — Topics in the Study of Language, 2014, vol. 1, pp. 100–119. (in Russian)

Ладыженский 2015 — Ladyzhensky, I. M. Il’ina kniga: Paleografiia, grafika, orfografiia, fonetika [Elijah’s Book: Palaeography, graphics, orthography, phonetics]. In: Krysko, V. B. (ed.). Il’ina kniga (XI v.): Issle- dovaniia. Ukazateli [Elijah’s Book (XI century): Studies. Indexes]. Moscow, Azbukovnik Publ., 2015, pp. 49–121. (in Russian)

Малыгина 2012 — Malygina, M. A. Iazykovye osobennosti i sostav Mineinogo stikhiraria (po drevnerusskim spiskam XII veka) [Language peculiarities and composition of the Menaion surplices (based on Old Russsian copies of XII century)]. Extended abstract of PhD dissertation (Philology). V. V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences Publ., Moscow, 2012, 24 p. (in Russian) Марков 1964a — Markov, V. M. K istorii redutsirovannykh glasnykh v russkom iazyke [The history of reduced vowels in the Russian language]. Kazan, Kazan State Univ. Publ., 1964. 279 p. (in Russian) Марков 1964b — Markov, V. M. Iz istorii form tvoritel’nogo padezha edinstvennogo chisla sushchestvitel’nykh muzhskogo i srednego roda [On the forms of the Instrumental Case Singular of the Neuter and Mas- culine gender nouns]. In: Uchenye zapiski Gor’kovskogo universiteta. Ser. lingvisticheskaia, 1964, vol. 68, pp. 207–224. (in Russian)

Марков 1983 — Markov, V. M. K istorii neorganicheskoi glasnosti v russkom iazyke [On the history of in- organic vowels]. In: Voprosy Jazykoznanija — Topics in the Study of Language, 1983, vol. 4, pp. 109–120. (in Russian)

Марков 2001 — Markov, V. M. Putiatina Mineia kak drevneishaia russkaia kniga [Putiatina Menaia as the oldest Russian book]. In: Markov, V. M. Izbrannye raboty po russkomu iazyku [Selected works on the Russian language]. Kazan, DAS Publ., 2001, pp. 20–31. (in Russian)

Мольков 2014 — Molkov, G. A. Razvitie orfograficheskoi sistemy novgorodskogo pistsa Domki (na prim- ere oformleniia fleksii tvoritel’nogo padezha edinstvennogo chisla v muzhskom i srednem rode) [The development of the Novgorodian scribe Domka’s orthographic system (on the example of the spelling of the instrumental singular flexion in masculine and neuter gender)]. In: Drevniaia Rus’. Voprosy medievistiki — The Old Russia. Issues of Medieval Studies, 2014, vol. 57, no. 3, pp. 21–30. (in Russian)

Мольков 2016 — Molkov, G. A. Drevnerusskii spisok Apostola (Sof. 32): osobennosti iazyka i problema datirovki [The Old Russian manuscript of the Apostle (Sof. 32): linguistic features and the problem of dating]. In: Izvestiia RAN. Ser. literatury i iazyka — Izvestiia of the Russian Academy of Sciences. Litera- ture and language ser., 2016, vol. 75, no. 1, pp. 55–61. (in Russian)

Обнорский 1912a— Obnorsky, S. P. K istorii glukhikh v Chudovskoi psaltyri XI veka [Voiceless sounds in the Chudovsky psalter (XII century)]. In: Russkii filologicheskii vestnik — Russian philological bulletin, 1912, vol. 68, no. 4, pp. 337–379. (in Russian)

Обнорский 1912b— Obnorsky, S. P. O iazyke Efremovskoi Kormchei XII veka [On the language of Efremovskaya Kormchey (XII century)]. St. Petersburg, Imp. akad. nauk Publ., 1912. 85 p. (Issledovaniia po russkomu iazyku [Research on the Russian language]; vol. 3, ser. 1). (in Russian)

Обнорский 1924 — Obnorsky, S. P. Issledovanie o iazyke: Minei za noiabr’ 1097 g. [Research of the language: November 1097 menaias]. In: Izvestiia Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti Rossiiskoi Akademii nauk, 1924, vol. 29, pp. 167–226. (in Russian)

Палладиева 2008 — Palladieva, Y. V. Razvitie drevnerusskikh form tvoritel’nogo padezha edinstvennogo chisla v osnovakh na *-o i *-jo (na materiale slaviano-knizhnykh istochnikov XI v.) [Development of the Old-Russian forms of the instrumental case singular in the stems ending with *-o and *-jo (using the material of the 11th -century slavic book sources)]. In: Vestnik Nizhegorodskogo universiteta. Filologiia. Iskusstvovedenie — Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. Philology. Art Studies,

, no. 4, pp. 240–245. (in Russian)

Попов 2015 — Popov, M. B. K voprosu o padenii redutsirovannykh glasnykh v drevnerusskom iazyke: khronologiia, fonologicheskii mekhanizm, otrazhenie v pamiatnikakh [On the fall of reduced vowels in the Old Russian language: chronology, phonological mechanism, reflection in written monuments]. In: Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta — Proceedings of Kazan State University, 2015, vol. 157, no. 5, pp. 47–67. (in Russian)

Сводный каталог 1984 — Zhukovskaya, L. P. (ed.) Svodnyi katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig, khraniashchikhsia v SSSR: XI–XIII vv. [Union catalogue of Slavic-Russian manuscripts kept in the USSR: XI–XIII centuries]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 405 p. (in Russian)

Соболевский 1907 — Sobolevsky, A. I. Lektsii po istorii russkogo iazyka [Lectures on the history of the Russian language]. Moscow, Univ. typ., 1907. 313 p. (in Russian)

Срезневский 1893 — Sreznevsky, I. I. Materialy dlia slovaria drevne-russkago iazyka po pis’mennym pami- atnikam [Materials for the Old-Russian dictionary on written monuments]: In 3 vols. Vol. 1. St. Peters- burg, Imp. acad. nauk Publ., 1893, 1420 p.

Срезневский 1912 — Sreznevsky, I. I. Materialy dlia slovaria drevne-russkago iazyka po pis’mennym pami- atnikam [Materials for the Old-Russian dictionary on written monuments]: In 3 vols. Vol. 3. St. Peters- burg, Imp. acad. nauk Publ., 1912, 1956 p. (in Russian)

Тот 1979 — Tot, I. H. Redutsirovannye glasnye v Reimsskom evangelii [Reduced vowels in the Reims Gos- pel]. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1979, vol. 25, Fasc. 1–4, pp. 427–439. (in Russian)

Успенский 1973 — Uspensky, B. A. Drevnerusskie kondakari kak foneticheskii istochnik [The Old Russian Kondakari as the phonetic source]. In: Bernstein, S. B. (ed.). Slavianskoe iazykoznanie: VII Mezhdun- arodnyi s”ezd slavistov (Varshava, avgust 1973): Doklady sovetskoi delegatsii [Slavic Language Studies: VII International congress of slavists (Warsaw, August, 1973): the Soviet delegation reports]. Moscow, Nauka Publ., 1973, pp. 314–346. (in Russian)

Успенский 1997 — Uspensky, B. A. Russkoe knizhnoe proiznoshenie XI–XII vv. i ego sviaz’ s iuzhnoslavi- anskoi traditsiei: (Chtenie erov) [Russian literary pronunciation of XI–XII centuries and its connec- tion with the south-slavic tradition (reading of the letter «ъ»)]. In: Uspensky, B. A. Izbrannye trudy [Selected works]. Vol. 3. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury Publ., 1997, pp. 143–208. (Iazyk. Semiotika. Kul’tura [Language. Semiotics. Culture]). (in Russian)

Фортунатов 1908 — Fortunatov, F. F. Sostav Ostromirova evangeliia [The Composition of the Ostromir Gospels]. In: Sbornik statei posviashchennykh pochitateliami akademiku i zasluzhennomu professoru V. I. Lamanskomu po sluchaiu piatidesiatiletiia ego uchenoi deiatel’nosti [Collection of articles dedicated to the academician and professor V. I. Lamasky for the 50th anniversary of his scholarly endeavor]. P. 2. St. Petersburg, Imp. akad. nauk; Imp. S.-Peterb. un-t Publ., 1908, pp. 1416–1479. (in Russian)

Шахматов 2002 — Shahmatov, A. A. Ocherk drevneishego perioda istorii russkogo iazyka [Essays of the oldest period in the Russian language history]. Moscow, Indrik Publ., 2002. 445 p. (in Russian)

Опубликован
2017-06-19
Как цитировать
Мольков, Г. А. (2017). Орфография редуцированных гласных в стихирарии Российской национальной библиотеки (Соф.384). Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература, 14(2), 210–221. https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2017.206
Раздел
Языкознание